Archiwa

Szanowni Rodzice.
Od 25 maja, porozumieniu z organem prowadzącym, uruchomiamy Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w ZSP w Halinowie. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 stosowne oświadczenia, zostały zakwalifikowane do pobytu w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, o czym rodzice zostali telefonicznie poinformowani.

Pozostali rodzice, jeśli uznają potrzebę przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęć skorzystania z zajęć opiekuńczych zobowiązani są złożyć w sekretariacie wypełnioną i podpisaną Deklarację i Oświadczenie. Druki dostępne są poniżej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor ZSP i jest ona zależna od możliwości placówki, w związku ze szczególnymi wymaganiami zawartymi w wytycznych GIS.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>. Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Deklaracje i oświadczenie można zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. Rodzice mają wstęp tylko do wyznaczonych stref obiektu do czego bezwzględnie Państwa zobowiązujemy.
Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześniezrobimy wszyst ko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.