Archiwa


Procedury obowiązujące w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19


Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 – obowiązują od 1 września 2021

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – obowiązuję od 29 marca 2021r.


Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
Jak skutecznie dezynfekować ręce.
Jak skutecznie myć ręce?
Jak prawidłowo zdjąć i założyć maskę?
Jak prawidłowo zdjąć i nałożyć rękawice?


Statut Przedszkola w Halinowie.
Rada Pedagogiczna Przedszkola w Halinowie w dniu 30 listopada 2017 roku uchwaliła Statut Przedszkola. Jest on zgodny z ustawą Prawo Oświatowe.
Z dniem 1 września 2018 wprowadzono zmiany w Statucie. Zmiany —>>>

Koncepcja Pracy Przedszkola

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Rodziców

Formularze dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Wypełniają rodzice nowoprzyjętych dzieci, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do odbioru.

Wniosek o zorganizowanie lekcji religii. Wypełniają jednorazowo rodzice zainteresowani zorganizowaniem religii. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice w celu informacyjnym o monitoringu na terenie Zespołu.

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice, którzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć dziecka z wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej naszego przedszkola i Zespołu. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Zgoda na pomiar temperatury bezdotykowym termometrem. Wypełniają wszyscy rodzice w związku z panującą epidemią.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych w zakresie organizacji wycieczki. Od 1 września 2020 aż do odwołania wszystkie wycieczki są wstrzymane.