Archiwa


Statut Przedszkola w Halinowie.


Historia zmian w Statucie.
UCHWAŁA NR 02.11.2017.2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

UCHWAŁA NR 04.09.2018.2019. P Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
UCHWAŁA NR 06.2022.2023.P Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie: uchwalenia statutu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulaminy i procdury


Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Od 1 września 2023 roku
Regulamin świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
Załącznik 2 do Regulaminu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo –turystycznych w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w ZSP w Halinowie.


Regulamin Rady Rodziców Przedszkola.


Procedury wdrażania innowacji.


Formularze dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Wypełniają rodzice nowoprzyjętych dzieci, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do odbioru.

Wniosek o zorganizowanie lekcji religii. Wypełniają jednorazowo rodzice zainteresowani zorganizowaniem religii. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice w celu informacyjnym o monitoringu na terenie Zespołu.

Zgoda na udział dziecka w konkursie.

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice, którzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć dziecka z wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej naszego przedszkola i Zespołu. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Zgoda na pomiar temperatury bezdotykowym termometrem. Wypełniają wszyscy rodzice w związku z panującą epidemią.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych w zakresie organizacji wycieczki.


Rodzicu.
Jeśli masz dziecko przewlekle chore, w celu zapewnienia mu podczas pobytu w przedszkolu opieki, odżywiania oraz stosowania adekwatnych do rozwoju psychoruchowego sposobów postępowania, przekaż dyrektorowi (wychowawcy) istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym.

Zapoznaj się z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia —>TUTAJ
Zgoda Rodzica na podawanie leków. Dopilnuj aby trafiła do nauczycieli —>>>
Zgoda nauczyciela na podanie leku. Zabezpiecz sobie nauczycieli , którzy podadzą lek —>