Archiwa


Statut Przedszkola w Halinowie.

UCHWAŁA NR 02.11.2017.2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

UCHWAŁA NR 04.09.2018.2019. P Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulaminy i procdury


Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulamin świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
Załącznik 2 do Regulaminu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo –turystycznych w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.


Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w ZSP w Halinowie.


Regulamin Rady Rodziców Przedszkola.


Procedury wdrażania innowacji.


Formularze dla rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Wypełniają rodzice nowoprzyjętych dzieci, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do odbioru.

Wniosek o zorganizowanie lekcji religii. Wypełniają jednorazowo rodzice zainteresowani zorganizowaniem religii. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice w celu informacyjnym o monitoringu na terenie Zespołu.

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych ZSP w Halinowie. Wypełniają jednorazowo rodzice, którzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć dziecka z wydarzeń przedszkolnych na stronie internetowej naszego przedszkola i Zespołu. Wniosek można w każdym momencie wycofać.

Zgoda na pomiar temperatury bezdotykowym termometrem. Wypełniają wszyscy rodzice w związku z panującą epidemią.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych w zakresie organizacji wycieczki.Procedury obowiązujące w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19 – obowiązują od 1 września 2021

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – obowiązuję od 29 marca 2021r.


Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego
Jak skutecznie dezynfekować ręce.
Jak skutecznie myć ręce?
Jak prawidłowo zdjąć i założyć maskę?
Jak prawidłowo zdjąć i nałożyć rękawice?