Archiwa

Informacje o opłatach za przedszkole zawiera Statut Przedszkola w ZSP w Halinowie dostępny w zakładce Regulaminy. Poniżej przedstawiamy rozdział Statutu dotyczący odpłatności.

Rozdział 7. Odpłatność za Przedszkole

§ 30

  1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie.
  2. Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana odrębnie przez dyrektora Przedszkola i ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty. Formę, sposób oraz termin płatności za wyżywienie określa ajent prowadzący stołówkę.
  3. Informację o wysokości opłaty za wychowanie przedszkolne za dany miesiąc oraz za wyżywienie Rodzic otrzymuje od nauczyciela –wychowawcy grupy do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy.
  4. Opłaty, o których mowa w § 30 punkt 1 należy dokonywać do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy.