Archiwa

Informacje o opłatach za przedszkole zawiera Statut Przedszkola w ZSP w Halinowie dostępny w zakładce Regulaminy. Poniżej przedstawiamy rozdział Statutu dotyczący odpłatności.

Rozdział 7. Odpłatność za Przedszkole

§ 30

  1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie.
  2. Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana odrębnie przez dyrektora Przedszkola i ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty. Formę, sposób oraz termin płatności za wyżywienie określa ajent prowadzący stołówkę.
  3. Informację o wysokości opłaty za wychowanie przedszkolne za dany miesiąc oraz za wyżywienie Rodzic otrzymuje od nauczyciela –wychowawcy grupy do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy.
  4. Opłaty, o których mowa w § 30 punkt 1 należy dokonywać do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy.

Uwaga. Od 1 września 2023r. zmienia się stawka za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
Nowa stawka wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki.

Opłaty za wychowanie przedszkolne dokonujemy na nowy numer konta
Bank Spółdzielczy w Halinowie
19 8019 0000 2008 0201 0014 0010
UCHWAŁA NR LXI.527.2023 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 30 marca 2023 r.


Uwaga. Od 1 września 2022r. zmienia się stawka za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
Do tej pory opłata wynosiła 1zł, obecnie nowa stawka to 1,14zł.
Uwaga. Rodzice dzieci sześcioletnich nie płacą za wychowanie przedszkolne, ale samodzielnie opłacają obiady według stawek żywienia w szkole.

Od 1 stycznia 2023 roku opłaty za wychowanie przedszkolne dokonujemy na nowy numer konta
Bank Spółdzielczy w Halinowie
19 8019 0000 2008 0201 0014 0010