Archiwa

Przedszkole w Halinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Przedszkola w Halinowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Media nie posiadają napisów dla osób głuchych i w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Kołakowska, poczta elektroniczna szkolahalinow@halinow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 291 130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole jest składową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, który składa się z pięciu budynków: A, B, C, kompleks sportowy, przedszkole. Budynki posiadają 7 wejść, w tym dwa główne, nadzorowane przez pracowników obsługi szkoły. Budynek przedszkola posiada jedno wejście główne nadzorowane przez pracowników obsługi przedszkola i pięć wejść bezpośrednio z sal zajęć. Wszystkie budynki zespołu połączone są ciągami komunikacyjnymi.
  2. Budynek przedszkola jest parterowy, a budynki szkoły są dwukondygnacyjne z dwoma głównymi ciągami komunikacyjnymi, w jednym z budynków jest winda.
  3. Budynek przedszkola nie posiada ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. Wejście w budynku A szkoły nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych. Wejście główne w budynku C szkoły jest dostosowane dla niepełnosprawnych.
  4. Na terenie przed kompleksem sportowym oraz przed budynkiem C na parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy przedszkolu brak wyznaczonych miejsc.
  5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Istnieje informacja o zakazie palenia na terenie szkoły i przedszkola.
  6. Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.