Archiwa

Rok szkolny 2023/2024

Obowiązek przedszkolny

Dziecko w wieku 6 lat (rok urodzenia 2017) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W naszej szkole jest 5 oddziałów dla sześciolatków tzw. „zerówki”: 0A, 0B, 0C, 0D, 0E. Oddziały te realizują w godzinach 8.00 – 13.00 program rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecność dziecka sześcioletniego na zajęciach jest bezpłatna i obowiązkowa. Dlatego przypominamy rodzicom o konieczności systematycznego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Ten rok przygotuje Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Posiłki

Dzieci sześcioletnie spożywają wspólnie w sali zajęć posiłki śniadaniowe przygotowane w domu przez rodziców. W ten sposób uczymy je prawidłowo zjadać śniadania, co jest umiejętnością bardzo przydatną w szkole podstawowej.
Dzieci pozostające po godzinie 13.00 korzystają z obiadów stołówki szkolnej, do czego ze względu na czas przebywania w szkole, zobowiązujemy rodziców. Dzieci spożywają obiad tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy grupy.
Zabrania się przebywania rodziców na stołówce szkolnej.
Posiłki przygotowane przez szkolną kuchnie są płatne. Obowiązują szkolne ceny obiadów.

Godziny pracy oddziałów zerowych
Oddział zerowy jest grupą przedszkolną. Każde dziecko ma prawo przebywać w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola czyli od 7.00 do 18.00. Godziny prac poszczególnych grup zerowych znajdują się w zakładce Oddziały zerowe.
W godzinach rannych 7.00 – 8.00 oraz popołudniowych dzieci przebywają w oddziałach łączonych.
W godzinach 17.00 – 18.00 wszystkie dzieci przebywają w oddziałach przedszkolnych -„za szybą”.

Odpłatność za wychowanie przedszkolne i wyżywienie.
1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych z rodzicami dziecka, a wszystkie świadczenia wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Rodzice dzieci rekrutowanych do oddziałów jako sześciolatki (rok urodzenia 2017) nie płacą za wychowanie przedszkolne.
Rodzice zobowiązani są do opłat za korzystanie z wyżywienia. Ceny obiadów, informacja o jadłospisie w zakładce z lewej strony „Stołówka”

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 poz. 1314 z późniejszymi zmianami).