Archiwa

Rok szkolny 2021/2022

Obowiązek przedszkolny

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W naszej szkole są 4 oddziały dla sześciolatków tzw. „zerówki”: 0A, 0B, 0C, 0D oraz Krasnale (grupa 5 i 6-latków). Oddziały te realizują w godzinach 8.00 – 13.00 program rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecność dziecka sześcioletniego na zajęciach jest bezpłatna i obowiązkowa. Dlatego przypominamy rodzicom o konieczności systematycznego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Ten rok przygotuje Wasze dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Posiłki

Dzieci sześcioletnie spożywają wspólnie w sali zajęć posiłki śniadaniowe przygotowane w domu przez rodziców. W ten sposób uczymy je prawidłowo zjadać śniadania, co jest umiejętnością bardzo przydatną w szkole podstawowej.
Dzieci pozostające po godzinie 13.00 korzystają z obiadów stołówki szkolnej, do czego ze względu na czas przebywania w szkole, zobowiązujemy rodziców. Dzieci spożywają obiad tylko i wyłącznie pod opieką wychowawcy grupy.
Zabrania się przebywania rodziców na stołówce szkolnej.
Posiłki przygotowane przez szkolną kuchnie są płatne.

Godziny pracy oddziałów zerowych
Oddział zerowy jest grupą przedszkolną. Każde dziecko ma prawo przebywać w przedszkolu w godzinach pracy przedszkola czyli od 7.00 do 18.00. Godziny prac poszczególnych grup zerowych znajdują się w zakładce Oddziały zerowe.
W godzinach rannych 7.00 – 8.00 oraz popołudniowych dzieci przebywają w oddziałach łączonych.
W godzinach 17.00 – 18.00 wszystkie dzieci przebywają w oddziałach przedszkolnych -„za szklaną szybą”.

Odpłatność za wychowanie przedszkolne i wyżywienie.
1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do zawierania umów cywilnoprawnych z rodzicami dziecka, a wszystkie świadczenia wynikają ze stosunków publicznoprawnych.

Rodzice dzieci rekrutowanych do oddziałów jako sześciolatki (rok urodzenia 2015) nie płacą za wychowanie przedszkolne.
Rodzice zobowiązani są do opłat za korzystanie z wyżywienia. Ceny obiadów, informacja o jadłospisie w zakładce z lewej strony „Stołówka”

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 poz. 1314 z późniejszymi zmianami).